“Quantu sontu ntelicenti” – Poesia satirica di Santu Mazzoni

 

Riceviamo e pubblichiamo una poesia satirica di Santu Mazzoni

 

Quantu sontu ntelicenti…

 

Quantu sontu ntelicenti,

so’ llu mègghiu ntra lla ggenti

e mi štrengu li mitoddi

cu vvi carcu quattru mpoddi.

 

Qua nisciunu è com’a mmei,

iu soltantu tegnu idei,

parlu puru grecu anticu

e sintiti cce vi ticu…

 

La matina alla ddasciunu

mi v’a trovu nnu patrunu

ma po’ penzu: pircè noni ?

fazzu com’a C. Goldoni

 

e mi veštu t’Arlicchinu

pircè è cuddu lu dištinu

ti nna “penna” ca si ffitta,

ti nnu cori ca si pitta

 

ti culori ti puteri

ma po’ puru ti pinzieri

pi ci šta all’opposizioni

e po’ venci l’elezioni.

 

Ma iu sontu ntelicenti,

quandu penzu so’ fitenti,

quandu parlu o reštu sulu

no mi šta’ nnu spillu nculu;

 

so’ lu mègghiu ggiurnališta

quandu scriu so’ nn’artišta,   

ci mi serru ntra nna štanza,

che risati ti gran panza…

 

pozzu fari l’assessori

e lu sìnducu pi ori,

pozzu fa’, puru pi sciuecu,

cuddu ca v’a ppìccia fuecu

 

e mi mentu contr’a tutti,

nce nci voli cu lli futti ?

bbašta cu ti nvienti e invii

nna salonga ti bbuscii;

   

tantu, sontu ntelicenti,

mi nni fottu ti la ggenti,

ti cce faci, ti cce penza

e nni pozzu štari senza.

 

E ccussì, allu cchiù bbellu,

fazzu puru lu monellu

e llu fazzu pi dispiettu…

poi, pi sciuècu, mi dimettu

 

ma è sempri pi buscia

ca mi piaci, pi lla via,

cu mmi scondu allu pizzulu

e cu vi pìgghiu pi culu

 

pircè sontu ntelicenti

e mi creu veramenti

c’a štu mundu šta filici

a ci cchiù fotti l’amici.

 

         

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.