5×1000 all’ISBEM! “E vi ticu, crazzi a vui, ca inziemi a tutti nui…”

 

 

Iu nna cosa vòggiu ddicu:

ntra štu mundu calapricu,

štannu ncerti contraientu

chiusi intra a nnu Cunventu

ca si sbàttunu a sei mani

cu ddiventunu crištiani.

 

Quiddi ggiùvini štutiusi,

ntilicenti e nno šcintrusi,

fannu tuttu pi cangiari

lu Pianeta Salutari.

 

E mo ticu, crazzi a vui,

ca inziemi a tutti nui

cu nna firma ntelicenti,

ca no cošta propia nienti,

 

li putimu deštinari

nna frazzata ti denari

pircè l’ISBEM faci crandi

li vagnuni ti šti vandi.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.