Quandu nasciu… (di Catone Tersonio)

 

Mena Pippinu, no štari a uardari

ppìccia lu fuecu e datti ta fari,

trova to’ pezzi ti linu suttili,

…zzicca štu cani ca perdi li pili;

 

štrazza nna vešta e fani li fassi

e di la pàgghia fanni to’ massi

ca sobbr’a una si štendi Maria,

sobbr’a quedd’atra, ci nasci Mmissia;

 

po’ ppiendi l’acqua e falla bbulliri:

…uarda štu cani, mi faci vviliri;

forza Maria, spingi cchiù forti

štringi li tienti nfacci alla morti.

 

Mènchia Pippinu, no štari a bbabbari…!

Iessi dda ffori ca cqua no puè štari,

porta lu cani e fallu pisciari

ca quandu tuerni ti ticu ć’à fari.

 

Brava Maria, cuntinua ccussini

tu tici ti noni, iu ticu ti sini

e dalla fermi nna bbedda spingiuta

cu nasci Crištu alla prima chiangiuta.

 

Zzicca Maria, e viti ć’à fattu

ca ti nnu rrei è lu mègghiu litrattu…

mo’ ca mi servi Pippinu no nć’eti:

…sulu štu cani šta mmienz’a lli pieti.

 

 

 

natività

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.